Sprísnenie pravidiel reklamy liekov

V decembri minulého roka zorganizovala Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok v spolupráci so spoločnosťou IQ-MED, a. s. odborný seminár zameraný na propagáciu liekov, výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok. Od 1. januára 2016 platia pre farmaceutické spoločnosti sprísnené pravidlá pri reklame liekov. Zmeny sa týkajú hlavne notifikačných povinností, týkajúcich sa výdavkov na reklamu a propagáciu liekov a ich zdaňovania ako jedného z ďalších protikorupčných opatrení.

Najprísnejšie požiadavky sa kladú na reklamu liekov, pri ktorej sú odlišné požiadavky na reklamu pre odborníkov a pre laikov. Pacientom sa teda napríklad nemôžu propagovať lieky viazané na predpis lekára alebo hradené z verejného zdravotného poistenia. Takáto reklama liekov tiež nemôže obsahovať odporúčania odborníkov. Za reklamu liekov sa považuje aj akciový leták, ak okrem názvov liekov uvádza aj indikáciu lieku alebo iné jeho vlastnosti.

Špecifickou aktivitou je poskytovanie informácií z odborných publikácií. Pokiaľ takéto informácie poskytuje farmaceutická spoločnosť v rámci vlastných aktivít, ide o reklamu, ktorá musí spĺňať požiadavky zákona, ale najmä musí zodpovedať schválenému súhrnu charakteristických vlastností lieku.

Problematickou otázkou je dovolené poskytovanie zliav v naturáliách v podobe nekategorizovaného lieku, keďže zákon o reklame poskytovanie liekov verejnosti za účelom reklamy zakazuje.

Pri reklame výživových doplnkov sa môžu používať len schválené výživové a zdravotné tvrdenia. Reklama zdravotníckych pomôcok nie je špecificky regulovaná: hlavnou požiadavkou je, aby bola v súlade s informáciami na ich používanie.

Kontrola reklamy je zverená niekoľkým orgánom: reklamu liekov kontroluje Štátny ústav pre kontrolu liečiv, výživových doplnkov Úrad verejného zdravotníctva SR a reklamu zdravotníckych pomôcok Slovenská obchodná inšpekcia. Výnimkou je reklama v rozhlase a televízii, kde je dozorným orgánom Rada pre vysielanie a retransmisiu bez ohľadu na typ produktu.